336/ UBND- KGVX
V/v cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch COVID - 19