Số 8568 - CV/BTGTW
V/v gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định.