Số 13/ 2020/ TT - BGDĐT THÔNG TƯ
Ban hành Quy định tiêu chuẩn quy định cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học