Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Số 8568 - CV/BTGTW
V/v gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định.
14/06/2020
Tải về
Số 13/ 2020/ TT - BGDĐT THÔNG TƯ
Ban hành Quy định tiêu chuẩn quy định cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
14/06/2020
Tải về
Số : 14/2020/ /TT- BGDĐT THÔNG TƯ
Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.
14/06/2020
Tải về
Số 4556/ VP- KGVX V/v thông tư 14/ 2020/ TT - BGDĐT ngày 26/5/2020
Số 4556/ VP- KGVX V/v thông tư 14/ 2020/ TT - BGDĐT ngày 26/5/2020
14/06/2020
Tải về
Số 968/ SGĐT - GDPT V/v tổ chức dạy học trực tuyến trong các trường phổ thông.
31/03/2020
Tải về