Từ 26/07/2021 đến 01/08/2021

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Không có lịch công tác của tuần 48