Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường. - (13/05/2020 14:33)

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường.

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới - (10/03/2020 14:44)

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 Ở CẤP TIỂU HỌC - (10/03/2020 14:43)

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học

Chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông 2018. Giáo viên các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1. - (10/03/2020 14:33)

Chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông 2018. giáo viên các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1. dưới đây là một số hình ảnh trao đổi của giáo viên về sách giáo khoa lớp 1: