Tiết toán của cô trò lớp 4A2 qua phầm mềm zoom. - (05/02/2021 20:38)

Tiết học toán vui vẻ và hăng hái của các bạn nhỏ lớp ̀4a2. Tuy các bạn phải học qua phần mềm zoom nhưng ý thức cũng như tinh thần học tập của các bạn đều rất hăng say, rất hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Dưới đây là một số hình hảnh của buổi học: